สรุปขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อสินค้าตามกลุ่มสินค้าทั้ง 4 กลุ่ม

สรุปขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อสินค้าตามกลุ่มสินค้าทั้ง 4 กลุ่ม Aware : กลุ่มสินค้าสินค้าอุปโภคแบรนด์มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Offline > Online แตกต่างจากกลุ่มสินค้าแฟชั่น สุขภาพความงาม Furniture ,เครื่องใช้ไฟฟ้า, Electronic ที่แบรนด์มีการสื่อสารทั้ง 2 ช่องทาง Appeal : การตั้งคำถามก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยไม่มีการตั้งคำถามต่อสินค้า สินค้าแฟชั่น 70% ของนักช้อปตั้งคำถามเกี่ยวกับ Emotional benefit เรื่องภาพลักษณ์เมื่อสวมใส่ สินค้ากลุ่มสุขภาพความงาม กลุ่มสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ นักช้อปทั้งหมดตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา Ask : กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มากกว่า 60% มีการหาข้อมูลช่องทาง Offline ช่องเดียวและตัดสินใจซื้อสินค้าเลย ในขณะที่กลุ่มสินค้าแฟชั่น สุขภาพความงาม Furniture ,เครื่องใช้ไฟฟ้า, Electronicเป็นกลุ่มสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างมีการหาข้อมูลทั้ง 2 ช่องทาง (Online + Offline) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า Act : […]